Lid GIA Trainerscollectief

Training & Coaching

Training

Coaching

In trainingen draag ik de kennis en ervaring, die ik in de afgelopen jaren heb verzameld, over aan (aankomende) professionals.

Ik draag niet slechts theorie over, maar maak met praktijkvoorbeelden de theorie voor iedereen inzichtelijk. Trainingen worden aangepast aan de doelgroep; van een wetenschappelijk verantwoord college tot een casuïstiekbespreking. In het intakegesprek bepalen we wat u wilt bereiken met de training.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door mijn jarenlange managementervaring (zowel hiërarchisch als projectmatig) kan ik uw organisatie coachen bij het invoeren van innovaties en nieuwe interventies. Mijn verplegingswetenschappelijke achtergrond zorgt er voor, dat ik tevens de effectiviteit van uw innovatie kan onderzoeken zodat uw interventie ook evidence-based is.

module ‘Werken met een Meldcode’

Een korte module van 3,5 uur, waarin de nadruk ligt op het leren werken met de vijf stappen van de meldcode. Doordat ik lid ben van het GIA Trainerscollectief bij Movisie kan ik uw medewerkers na afloop van de training een Bewijs van deelname geven, die u bij controle door de Inspectie kunt laten zien.

 

Bijscholingsmodule ‘Geweld leren signaleren en (be)handelen'

Module gericht op de competenties die nodig zijn om te kunnen signaleren, handelen en samenwerken bij geweldsproblematiek. Inhoud en vorm worden in samenspraak met u samengesteld, zodat uw medewerkers op maat bijgeschoold worden op die onderdelen die nodig zijn om het geweld te stoppen en te voorkomen.

 

Bijscholingsmodule ‘Ouderenmis(be)handeling’

Module voor professionals die met ouderen werken. Er wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn om ouderenmis(be)handeling te signaleren en om op effectieve manier te zorgen dat de mishandeling of ontspoorde (mantel)zorg stopt en voor de toekomst wordt voorkomen. Inhoud en vorm van de module worden op maat en in samenspraak bepaald.

 

Bijscholingsmodule ‘Belevingsgerichte zorg’

Deze module is voor professionals die met dementerenden of met chronisch zieken werken. Er wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn om op een belevingsgerichte manier zorg te verlenen en om belevings-gericht te communiceren met de zorgvrager. Inhoud en vorm van de module worden op maat en in samenspraak bepaald.

Van basismodel naar eigen code

Wellicht heeft u zelf al een protocol ontwikkeld of goede afspraken gemaakt? De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een basismodel dat toegesneden moet worden op uw organisatie. Verder valt te denken aan: Van wie wordt verwacht dat hij of zij de stappen zet? Wat wordt van de medewerkers verwacht die de stappen zelf niet zetten? Wie is er (binnen uw organisatie) beschikbaar voor advies en ondersteuning? Bij specifieke vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld, zijn aanvullende afspraken en handelwijzen nodig.

Vanaf 2019 zult u het afwegingskader in uw meldcode moeten invoegen en stap 4 en 5 van uw meldcode aanpassen.

Ik kan u helpen bij deze aanpassingen.

 

Invoering van belevingsgerichte zorg

Als uw organisatie op een belevingsgerichte manier zorg wil verlenen aan haar cliënten, dienen niet alleen de professionals die direct met de oudere of chronisch zieke werken, bijgeschoold te worden. Ook zijn aanpassingen nodig in uw werkprocessen, managementstijl en teamsamenwerking. Ik ben ervaren in het invoeren van belevingsgerichte zorg en mijn afstudeeronderzoek voor mijn studie Verplegingswetenschap was gericht op de borging van belevingsgerichte zorg.

 

Innovaties invoeren

Als verplegingswetenschapper weet ik wat een organisatie moet doen bij de invoering van een innovatie om te zorgen dat die invoering effectief geborgd wordt en blijft.

 

Effectiviteitsonderzoek

Men zal soms willen weten of een bepaalde interventie wel of niet effectief is. Ik kan dit voor u wetenschappelijk onderzoeken.